admin bejegyzései

Néhány szó a készülő kézikönyvről

Az 1960-as évek köze­pére elké­szült hat­kö­te­tes aka­dé­miai iro­da­lom­tör­té­neti kézi­könyv (az úgy­ne­ve­zett Spe­nót) meg­je­le­nése óta immár fél évszá­zad telt el. Ha igaz, hogy min­den nem­ze­dék meg­írja a maga iro­da­lom­tör­té­ne­tét, több­szö­rö­sen is igaz ez a jelen hely­zet­ben: egy­részt mivel immár több nem­ze­dék­nyi idő telt el, mióta a jel­leg­ze­tes zöld köte­tek nap­vi­lá­got lát­tam, más­részt mert a maga ide­jé­ben a munka erő­tel­jes ideo­ló­giai nyo­más alatt lévén alko­tói nem követ­het­ték sza­ba­don a szak­ma­i­ság logikáját.

Az ezred­for­duló körül több kísér­let is tör­tént  munka folytatására. (…)

A Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kuta­tó­köz­pont­já­nak Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Inté­ze­té­ben készülő új iro­da­lom­tör­té­neti kézi­könyv szá­mot kíván vetni az irodalomtörténet-írás és az iro­da­lom­el­mé­let terén a 90-es évek köze­pétől meg­élén­külő elmé­leti tájé­ko­zó­dás szak­iro­dalmi követ­kez­mé­nye­i­vel is. Az azóta szü­le­tett tanul­má­nyok, mono­grá­fiák, kuta­tási irá­nyok sok eset­ben alap­ja­i­ban raj­zol­ták át a magyar iro­da­lom tör­té­ne­ti­sé­géről való hagyo­má­nyos gon­dol­ko­dást, s eze­ket a néző­pont­vál­tá­so­kat kézi­köny­vünk min­den­kép­pen érzé­kel­tetni szeretné.

Remé­nye­ink sze­rint néhány éven belül elké­szül­het a kézi­könyv három­kö­te­tes papír­alapú ver­zi­ója is. Mivel azon­ban egy­részt fon­tos­nak tart­juk, hogy a kuta­tá­sok és a már elké­szült részek addig is elér­hetőek legye­nek, más­részt egyre inkább úgy tűnik, hogy a 21. szá­zad­ban az iro­da­lom­tör­té­net meg­fe­lelő for­mája egyre inkább olyasmi, ami ötvözi az adat­bá­zis és az elbe­szé­lés struk­tú­ráit, s nem nél­kü­löz­heti a webes felü­let nyúj­totta lehető­sé­ge­ket, e hon­la­pon folya­ma­to­san pub­li­kál­juk az elké­szült anyagokat.

A kézi­könyv főszer­kesztői kon­cep­ci­ó­já­ról bőveb­ben itt olvas­hat.