Szabó Lőrinc: Te meg a világ

A Te meg a világ (Szabó 1932) Szabó Lőrinc ötö­dik ver­ses­kö­tete, amely­nek anyaga 1926 és 1932 között készül, 1927-től folya­ma­to­san jele­nik meg folyó­ira­tok­ban és napi­la­pok­ban, nagy­részt a Pesti Naplóban, továbbá a Nyu­gatban, Az Estben, illetve a Magyar­or­szágban. A szerző hat év vers­ter­mé­séből válo­gatva 1932 augusz­tu­sára készíti el a kötet kéz­ira­tát (Kner 1969, 168–170.), amely az év végén jele­nik meg. A köte­tet (illetve a ’26 és ’32 között meg­je­lenő szö­ve­ge­ket) már a kez­deti recep­ció is kiemelt jelentő­ségű­nek tekinti, a szerző pályája és a modern magyar köl­té­szet tör­té­nete szem­pont­já­ból egy­aránt, hason­lóan a mai értel­me­zés­hez, ám a külön­böző idő­sza­kok kri­ti­ku­sai, iro­da­lom­tör­té­né­szei nyil­ván­va­lóan más-más értel­mezői pozí­ci­ó­ból, elvá­rá­sok­kal jut­nak hasonló követ­kez­te­tésre (vö. Palkó 1997, 52–77.).

Szabó Lőrinc ver­ses­kö­tete a har­min­cas évek ele­jén egy spe­ci­á­lis befo­ga­dói közegbe érke­zik: a klasszi­kus nyu­ga­tos hagyo­mány teher­bí­rása, az izmu­sok „sorsa” a húszas évek máso­dik felé­ben álta­lá­nos kér­dés­fel­ve­tés­ként jelent­ke­zik, és ez együtt jár a líra meg­úju­lá­sá­nak mint prob­lé­má­nak a meg­fo­gal­ma­zá­sá­val is (LINK A KÉZIKÖNYV NYUGAT-FEJEZETÉHEZ). Szabó Lőrinc 1926-tól sür­get egy­fajta vál­to­zást, nyi­lat­ko­za­ta­i­ból kide­rül, hogy a ’27-ben induló, hat szá­mot meg­élt Pan­dora folyó­ira­tot ere­de­ti­leg az új író­ge­ne­rá­ció fóru­ma­ként, a Nyu­gat kon­ku­rens folyó­ira­ta­ként kép­zeli el (vö. Szabó 2008, 87–88.). A Te meg a világ előz­mé­nyei szem­pont­já­ból első­sor­ban nem az a fon­tos, hogy Szabó Lőrinc Nyu­gathoz való viszo­nya, sze­mé­lyes tapasz­ta­la­tai mennyi­ben befo­lyá­sol­ják a Pan­dora indí­tá­sá­nak szán­dé­kát, hanem inkább annak van jelentő­sége, hogy az iro­dalmi hagyo­mányt, az irány­za­to­kat, beszéd­mó­do­kat érintő kri­ti­kai attitűdje össze­kap­cso­ló­dik a gene­rá­ciós szem­lé­let tuda­tos­sá­gá­val. A Diva­tok az iro­da­lom körül (1928) című tanul­má­nyá­ban exp­li­cit módon fogal­mazza meg a hagyo­má­nyok­hoz, irány­za­tok­hoz való viszo­nyát, és vol­ta­képp elmé­leti szin­ten „meg­hir­deti” a prog­ra­mot, ame­lyet majd a Te meg a világgal tel­je­sí­teni igyek­szik (Szabó 2013, 287.): az egy­mást váltó izmu­sok, irány­za­tok, diva­tok, esz­té­ti­kai rend­sze­rek eluta­sí­tása az „örök” iro­da­lom jegyé­ben tulaj­don­kép­pen a külön­böző tra­dí­ci­ókba illeszt­hető kife­jezőesz­kö­zök sza­bad vari­á­lá­sát teszi lehetővé az ötö­dik kötetben.

1926 és 1932 között több for­dí­tás­kö­tete is meg­je­le­nik: átdol­gozza és újra pub­li­kálja a húszas évek ele­jén, Fitz­gerald alap­ján készí­tett Omár Khájjám-fordításait (Kháj­jám 1920; Kháj­jám 1930); Villon-fordításkötettel jelent­ke­zik (Vil­lon 1931), és három­kö­te­tes Goethe-antológia jele­nik meg Szabó Lőrinc és Turóczi-Trostler József for­dí­tá­sá­ban (Goe­the 1932a; Goe­the 1932b; Goe­the 1932c). Mind­há­rom kiad­vány­ról szü­let­nek ismer­te­té­sek, ame­lyek sok eset­ben Szabó Lőrinc költői tel­je­sít­mé­nyére is kitér­nek; ezek a meg­ál­la­pí­tá­sok a kötet­ben még nem, csak folyó­ira­tok­ban, napi­la­pok­ban, illetve kéz­irat­ként hoz­zá­fér­hető ver­sekre vonat­koz­nak. Halász Gábor pél­dául poé­ti­kai elem­zést épít a Villon-kötetről szóló írá­sába (vö. Halász 1981, 1081.), Kar­dos László pedig (aki mind az Omár Khájjám-, mind a Villon-kötetről ír) a for­dí­tá­sok tech­ni­kai meg­ol­dá­sait mind­két eset­ben a költői tel­je­sít­ménnyel hozza össze­füg­gésbe (Kar­dos 1931). A kor­szak for­dí­tás­kri­ti­ká­já­ban nem rend­kí­vüli a költői és a for­dí­tói tel­je­sít­mény együt­tes érté­ke­lése, az azon­ban érde­kes, hogy a for­dí­tá­sok minő­sí­tése során Kar­dos­nál a költői „fejlő­dés” mel­letti érve­lésre is sor kerül. Ez nem előz­mény nél­küli: Szabó Lőrinc 1930 decem­be­ré­ben az Omár Khájjám-recenzióhoz segéd­anya­go­kat küld Kar­dos­nak, a kísérő­le­vél­ben pedig szub­jek­tív meg­jegy­zé­sek­kel is él: „Álta­lá­ban azt sze­ret­ném, ha esz­té­ti­kai vizs­gá­ló­dá­so­kon keresz­tül az én emberi fejlő­dé­semről írhat­nál, tíz év alatt meg­ne­he­zült pesszi­miz­mu­som­ról, illetve ennek ebben a mun­ká­ban is lát­ható nyo­ma­i­ról.” (Szabó 2013, 341.) Ez a gesz­tus ismétlő­dik akkor, ami­kor 1931 nya­rán Németh Lász­ló­nak küldi el a hat év vers­anya­gát, közel száz ver­set, egy hosszú levél kísé­re­té­ben (Kab­debó 2001, 71.). A portré-tanulmány néhány hét­tel később jele­nik meg a Nyu­gatban, az írás a hagyo­mány­hoz való kötő­dés és elsza­ka­dás kettős­sé­gét hang­sú­lyozza. Németh László sze­rint Szabó Lőrinc „két iro­dalmi kor hatá­rán ala­kult ki”, „az előző kor kime­rült befo­lyá­sai” levál­nak róla, és egy „új iro­dalmi kor szel­le­mé­hez alkal­maz­ko­dik”, az elmúlt évti­zede pedig rep­re­zen­ta­tív, „egy emberbe sűrí­tett iro­da­lom­tör­té­net.” (Németh 1931)

A fen­tiek alap­ján jól érzé­kel­hető, hogy a Te meg a világ meg­je­le­né­sét vára­ko­zás előzi meg: olyan ver­ses­kö­tetre lehet szá­mí­tani, amely bizo­nyos mér­té­kig választ ad a líra további fejlő­dé­sét érintő kér­dé­sekre; egy új gene­rá­ció érvé­nyes hang­ja­ként értel­mez­hető; és mind a szerző pályá­ját tekintve, mind az iro­da­lom­ban álta­lá­ban meg­úju­lást jelent. A Te meg világ meg­je­le­né­sét követő írá­sok ked­vezőek; az élő­be­széd­hez köze­lítő, díszí­tet­len, intel­lek­tu­á­lis­nak neve­zett vers­be­szé­det a forma és a tar­ta­lom har­mó­ni­ája, a gon­do­la­ti­ság és az indi­vi­du­a­liz­mus, pesszi­miz­mus meg­fo­gal­ma­zása, vala­mint kor­szerű­sége okán mél­tat­ják. Halász Gábor a Nyu­gatban recen­ze­álja a gyűj­te­ményt, és saját nem­ze­dé­ké­nek hang­ját ismeri fel benne (Halász 1981, 717.), Márai Sán­dor pedig szin­tén a ver­sek­kel, a kér­dés­fel­ve­té­sek­kel való azo­no­su­lás lehető­sé­gére ref­lek­tál, és az olva­sói sze­rep rend­ha­gyó jel­le­gére, vol­ta­képp a szö­veg­gel való pár­be­széd kiala­kí­tá­sá­nak a szük­sé­ges­sé­gére hívja fel a figyel­met (Márai 2002, 82–83.).

A harmincas-negyvenes évek­ben a kri­tika a fenti szem­pon­tok mel­lett a tár­sa­dalmi, közös­ségi aspek­tu­sok, illetve ezek hiá­nya (Bálint 1932; Móricz 1959, 299–301.), a negy­ve­nes évek végén a morál, a világ­kép kate­gó­riái alap­ján köze­lít a kötet­hez (Sőtér 1948, 96–97.). Az ötve­nes évek első felé­ben Szabó Lőrinc is igno­rált költő, az ötve­nes évek végén Illyés tanul­má­nya igyek­szik újra fel­fe­dezni az életmű­vet, a tár­sa­da­lom, az indi­vi­du­a­li­tás és a világ­kép fogal­mai men­tén (Illyés 1964, 190–238.). A ’60-as évek iro­da­lom­tu­do­má­nyi szem­lé­let­vál­tása azon­ban vál­to­zást hoz: a Te meg a világról szóló, ’60-as, ’70-es évek­beli tanul­má­nyok olyan kon­tex­tu­á­lis értel­me­zési lehető­sé­gekre mutat­nak rá, ame­lyek máig ter­mé­ke­nyek. Rába 1972-es mono­grá­fi­ája a tema­ti­kus, a poé­ti­kai, a nyelvi és a böl­cse­leti vonat­ko­zá­so­kat együt­te­sen vizs­gálja: bizo­nyítja, hogy a kötet szem­lé­leti hát­te­rét Scho­pen­ha­uer, Rus­sell és az ókori kínai filo­zó­fia is jelentős mér­ték­ben meg­ha­tá­rozza (Rába 1972, 84–85.); poé­ti­kai pár­hu­zam­ként Gottf­ried Bennt és a Neue Sach­lich­keit tapasz­ta­la­tát említi, továbbá rámu­tat az ellen­té­tek­ben való gon­dol­ko­dás ten­den­ci­ó­zus jel­le­gére, annak reto­ri­kai követ­kez­mé­nyére, a pár­be­széd jelen­lé­tére is. Kab­debó Lóránt szin­tén össze­tett szem­pont­rend­szer segít­sé­gé­vel értel­mezi a Te meg a világot, a böl­cse­leti hát­tér bemu­ta­tása mel­lett 1974-es mono­grá­fi­á­já­nak leg­je­lentő­sebb ered­mé­nye, hogy meg­fo­gal­mazza a vers­beli én kettős­sé­gét, figyel­met for­dít az én önma­gá­val foly­ta­tott dia­ló­gu­sára (Kab­debó 1974, 61.) Ez a szem­pont (a „dia­lo­gi­kus poé­ti­kai para­digma”) Kab­debó későbbi tanul­má­nya­i­nak, vala­mint a kor­társ Szabó Lőrinc-értelmezéseknek is kiin­du­ló­pontja. Esze­rint az én meg­kettőző­dik, illetve ket­té­osz­tó­dik, ez hatá­rozza meg a ver­sek reto­ri­kai struk­tú­rá­ját: a kitel­je­se­dé­sért küzdő „lázadó”, „cse­lekvő”, „aktor”, vala­mint az aktor kudar­cait figye­lem­mel kísérő, szkep­ti­kus „elemző”, „meg­fi­gyelő”, „néző” rend­ha­gyó dia­ló­gusa, egy­mást ellen­pon­tozó szó­lama az önmeg­szó­lító vers­tí­pus sajá­tos vál­to­za­tá­nak is tekint­hető, ahol a meg­szó­la­lás nyelvi maga­tar­tás, a beszédaktus-elmélet értel­mé­ben a szi­tu­á­ci­ó­ból és a nyelv reto­ri­kai ter­mé­sze­téből adódó elő­is­me­re­tek, elvá­rá­sok és kor­lá­to­zá­sok függ­vé­nye (Kab­debó 1996, 50.).

A kor­társ Szabó Lőrinc-kutatás a Te meg a világot elkü­lö­níti a korábbi négy kötettől, a har­min­cas évek ele­jén bekö­vet­kező poé­ti­kai vál­tás (LINK A HAGYOMÁNYŐRZŐ MODERNSÉGHEZ) (vö. Kab­debóKul­csár Szabó 1992) felől értel­mezi, a kor­szak– és szem­lé­let­vál­tás mel­lett a vers­be­széd, a vers­beli én meg­nyil­vá­nu­lása, a reto­ri­kai struk­túra, a pszi­cho­lo­giz­mus, a moda­li­tás és a hagyo­mány­hoz való viszony újfajta meg­va­ló­su­lá­sai alap­ján érvel. Az újabb értel­me­zé­sek (vö. pl. Kulcsár-Szabó 2010) sajá­tos­sága, hogy a költői nyelv meg­vál­to­zott műkö­dé­sére kon­cent­ráló, retorikai-poétikai elem­zé­sek során egy­részt vizs­gál­ják a külön­böző vers­tí­pu­sok, műfa­jok átren­dező­dé­sét, így pél­dául a táj­vers, a sze­rel­mes vers, a gon­do­lati líra vál­to­za­tait; más­részt a ver­sek onto­ló­giai kér­dés­fel­ve­té­seit, annak vonat­ko­zá­sait (pl. idő­be­li­ség, indi­vi­du­a­li­tás, kul­tu­rá­lis ide­gen­ség, emlé­ke­zet stb.) állít­ják a fókuszba. Ezen szem­pon­tok, vala­mint a nyu­ga­tos és avant­gárd hagyo­mány­hoz való viszony újszerű­sége okán tekint­hető a kötet elő­re­mu­tató vállalkozásnak.

*

A Te meg a világ ver­se­i­nek kiin­du­ló­pontja – ahogy a kötet címe is mutatja – egy hár­mas fel­osz­tású rend­szer: az én, a hozzá képest defi­ni­ált te (amely akár önmeg­szó­lí­tás­ként is ért­hető), vala­mint a mind­kettőről levá­laszt­ható kör­nye­zet jelenti azt a három viszo­nyí­tási pon­tot, amely­nek segít­sé­gé­vel a való­ság, a léte­zés ábrá­zol­ható. A ’26 és ’32 között kelet­kező ver­sek­ből Szabó Lőrinc több­nyire olyan szö­ve­ge­ket válo­gat be az új kötetbe, ame­lyek vala­mi­lyen (a fenti három vál­to­zón ala­puló) kép­le­tet fogal­maz­nak meg. Ez a tema­ti­kus elem, a meg­fi­gyelő által azo­no­sít­ható viszony­rend­sze­rek­ben való gon­dol­ko­dás Rus­sell hatá­sára vezet­hető vissza (Kab­debó 2001, 74.), azon­ban a szö­ve­gek nem pusz­tán ennek az isme­ret­el­mé­leti mód­szer­nek az illuszt­rá­ciói. A viszony, a viszo­nyu­lás dina­mi­kus elem, amely­nek ter­mé­szete foly­ton vál­to­zik. Egy­részt abban az érte­lem­ben, hogy a három tényező eltérő tar­tal­mak­kal telítő­dik: a te lehet a min­den­kori másik, de ugyan­így a tes­tem, az agyam, a halál­vá­gyam is lehet szá­momra te; a világ külsőd­le­ges viszo­nyí­tási pont, de ugyan­így a ruha, a test, vagy akár a lát­vány is lehet az. Más­részt a világ­hoz való viszony sosem köz­vet­len, érzéki tapasz­ta­lat: az én Szabó Lőrinc ver­se­i­ben min­dig egy­fajta védett­sé­get élvez, hiszen az én és a másik, az én és a világ között min­dig léte­zik egy határ (tér­beli és onto­ló­giai szem­pont­ból egy­aránt), amely azon­ban nem rög­zí­tett. A Te meg világ ver­se­i­ben meg­fo­gal­ma­zódó kétely a hatá­rok áthe­lyez­hető­sé­géből, az iden­ti­tás foly­to­nos ala­kít­ha­tó­sá­gá­ból adó­dik: a kötet tema­ti­kus cso­mó­pont­jai (én-te, saját-idegen, szellem-test, kint-bent, mikro– és mak­ro­koz­mosz, rab-börtön, alkatrész-gép, természet-civilizáció, élet-halál stb.) az iden­ti­tásra való rákér­de­zés külön­böző vari­á­ci­ó­i­ként értel­mez­hetőek. A kötet ezzel a kér­dés­fel­ve­tés­sel azon­ban nem illesz­ke­dik egyet­len filo­zó­fiai rend­szerbe sem: a kimu­tat­ható böl­cse­leti hatá­sok (pl. Scho­pen­ha­uer, Rus­sell, Nietz­sche, Stir­ner, a keleti filo­zó­fiák) egy­más mel­lett jelentkeznek.

Adott-e az én integ­ri­tása és milyen viszony­rend­szer szük­sé­ges ahhoz, hogy ren­del­ke­zésre áll­jon – alap­vetően ez az a két kér­dés, amely a kötet ver­se­i­ben fel­me­rül, és amely­nek ered­mé­nye­ként az egyes szö­ve­gek­ben a hatá­rok meg­je­lö­lése tör­té­nik. Ez a kér­dés­fel­ve­tés azon­ban a nyelv szint­jén, reto­ri­kai érte­lem­ben is meg­va­ló­sul: a dia­lo­gi­ci­tás mint poé­ti­kai esz­köz egy­szerre kínálja fel és vonja vissza az iden­ti­tá­sok elha­tá­ro­lá­sá­nak a lehető­sé­gét. A kötet egyik leg­is­mer­tebb verse, Az Egy álmai – amelyre fel­te­hető­leg Max Stir­ner foga­lom­hasz­ná­lata, szem­lé­lete is hatott (Stir­ner é.n.; Kab­debó 1997, 188–212.), – az önmeg­szó­lí­tás reto­ri­kai alak­za­tára épül, az első sor­ban az én önma­gát te-ként meg­szó­lítva elkü­lö­níti a töb­bi­ektől („Mert te ilyen vagy s ők olya­nok”), a vers szer­ke­ze­tét ez a duá­lis rend­szer, az én és a világ ellen­té­té­nek leírá­sai hatá­roz­zák meg. Az önmeg­szó­lí­tás alak­zata azon­ban folya­ma­to­san aka­dá­lyokba ütkö­zik, egyes helye­ken az én és a te azo­no­sí­tása, elkü­lö­ní­tése bizony­ta­lanná válik (vö. Kulcsár-Szabó 2010, 94.). Ez egy­részt abból adó­dik, hogy a saját és az ide­gen (az énhez és a világ­hoz tar­tozó tar­tal­mak) meg­ne­ve­zése a vers­ben sze­mé­lyes név­má­sok­kal tör­té­nik (én, te, ők, ti), ame­lyek alap­vetően helyet­te­sítő és rámu­tató funk­ci­ó­val bír­nak: a név­más tar­talma, jelen­tése viszo­nyí­tás (szi­tu­á­ció és dia­ló­gus) kér­dése, a vers köze­gé­ben egy­másra utaló sza­vak köl­csö­nö­sen bizony­ta­la­nít­ják el a jelen­té­se­i­ket. A másik ok az, hogy az én által meg­ha­tá­ro­zott külsőd­le­ges­ség is több­ször vál­to­zik, a te és ők kez­deti oppo­zí­ci­ója több­ször átren­dező­dik. A máso­dik vers­szak­ban az „Én vagy ti, egyi­künk beteg”, a har­ma­dik vers­szak­ban a „Ket­ten vagyunk, én és a világ, / ket­rec­ben a rab”, a negye­dik és az ötö­dik vers­szak­ban a kint és bent, az utolsó vers­szak­ban az Egy és a Sok egy­másra vonat­koz­ta­tása az ellen­té­tet, a sémát megőrzi: az elkü­lö­nü­lés ténye, az én és a világ közötti határ nem kérdő­je­lező­dik meg, de a vers line­á­ris olva­sása során az ide­gen­ség, az elkü­lö­nü­lés tapasz­ta­lata újra meg újra elmoz­dul, újra­ér­tel­mező­dik. Éppen ezért, ahogy az én viszo­nyai folya­ma­to­san vál­toz­nak, vagy leg­alábbis újra­de­fi­ni­á­lód­nak, úgy nyil­ván­va­lóan az is rela­tív, mit isme­rünk fel igazságként.

Esze­rint bár­mely külsőd­le­ges dolog­gal való érint­ke­zés (tehát az élet, a tár­sa­da­lom, a test, a gon­dol­ko­dás stb. rend­szere) meg­szün­teti az „egy igaz­ság” lehető­sé­gét. A Sem­mi­ért Egé­szen a magány dilem­má­já­nak egy­fajta meg­ol­dási kísér­lete: a sze­rel­mes vers­ként, inti­mi­tás­vers­ként olvas­ható szö­veg olyan dia­ló­gus, amely­nek csak az egyik szó­la­mát hall­juk, ám amely­nek első sora (Szabó Lőrincre jel­lemző meg­ol­dás­ként) válaszmondat-struktúrát alkot, és szin­tén az „igaz” kate­gó­ri­á­ját állítja az érve­lés fóku­szába: „Hogy ret­te­ne­tes, elhi­szem, / de így igaz.” A vers az én és a másik viszo­nyát a gép és az alkat­rész meta­fo­rá­já­val írja le, és az én tör­vé­nyét, igaz­sá­gát a másikra kiter­jesztve gon­dolja el: „Alku, ha szent is, alku; nékem / más kell már: Sem­mi­ért Egé­szen! / Két önzés tit­kos pár­baja / min­den egyéb; / én töb­bet kérek: azt, hogy a / sor­som­nak alkat­ré­sze légy.” A morá­lis dilemma abból adó­dik, hogy az „igaz” csak a másik tel­jes önfel­adá­sá­nak, az iden­ti­tás fel­szá­mo­lá­sá­nak függ­vé­nyé­ben tel­je­sül­het, a tabu­sértő kimon­dott tar­ta­lom és a szenv­te­len hang­nem feszült­sége révén a vers fel­for­gatja az inti­mi­tás­líra kon­ven­ci­óit. A szö­veg reto­ri­kai szer­ke­ze­tét az aposzt­rophé alak­zata hatá­rozza meg, amely köze­li­ként, jelen­lévő­ként téte­lezi a távo­lit, azaz olyan disz­kur­zív hely­ze­tet hoz létre, amely elő­fel­té­tel­ként veszi tudo­má­sul a te létét, a meg­szó­lí­tása során képzi meg önma­gát (Cul­ler 2000, 376–377.). A te tudo­má­sul­vé­tele, léte­zése szük­sé­ges fel­té­tele, előz­mé­nye a meg­szó­la­lás­nak, de a meg­szó­lí­tott min­den­kori másik ebben az érte­lem­ben is csak funk­ci­ó­já­ból adódó iden­ti­tás­sal bír: akár egy alkat­rész, nem nél­kü­löz­hető, de szük­ség ese­tén cse­rél­hető, pótol­ható és helyettesíthető.

A kötet­ben talál­ható ver­sek egy része a saját test­hez való viszony ambi­va­len­ci­á­ját fogal­mazza meg (pl. Tes­tem, A hom­lo­kod­tól föl­felé, A test véde­ke­zik). A belső vég­te­len­ben tema­ti­ku­san rokon­sá­got mutat a Phi­li­ber­tus láto­másával, vala­mint Vil­lon Szabó Lőrinc által A szív és a test vitája címen for­dí­tott, pár­be­szé­des bal­la­dá­já­val. Itt a szub­jek­tum mint konst­ruk­ció, azaz elkü­lö­nít­hető szeg­men­sek­ből (test, lélek, szel­lem, aka­rat stb.) álló szer­ke­zet jele­nik meg, amely­ben a test az önazo­nos­sá­got egy­szerre ala­kító és kor­lá­tozó tényező­ként van jelen. A leírása, meg­fi­gye­lése külső néző­pont­ból, elide­ge­nítő, tár­gyi­a­sító gesz­tu­sok­kal tör­té­nik: a test belső vég­te­lene egy­részt bejár­ható táj­ként, más­részt a tudat által ural­ha­tat­lan gépe­zet­ként jele­nik meg, amely­nek fizio­ló­giai adott­sá­gai tapasz­tal­ha­tóak, mér­hetőek, tudo­má­nyos esz­kö­zök­kel kutat­ha­tóak, de külsőd­le­ge­sen módo­sít­ha­tóak is. A test, vagyis a „mér­nöki öntu­dat” által szer­ve­zett, „szörnyű üzem”, a „külön tör­vény sze­rint”, az aka­rat­tól füg­get­le­nül működő világ a szel­lemi struk­tú­rák­tól elvá­lasztva, a tudat által befo­lyá­sol­ha­tat­lan, nem önazo­nos elem­ként értel­mező­dik: a saját test ide­gen­sége az én önma­gá­tól való elide­ge­ne­dé­sé­nek a tapasz­ta­la­tát eredményezi.

Míg A belső vég­te­len­ben az iden­ti­tás struk­tu­rált­sá­gát állítja a fókuszba, anél­kül, hogy az érzéki tapasz­ta­lat­ról tény­le­ge­sen szólna, addig a kötet egyéb ver­se­i­ben az ész­le­lés és az ész­le­let elgon­do­lá­sá­nak különb­sé­gére való ref­lek­tá­lás, a testi érzé­ke­lés kér­dése is meg­je­le­nik. Ilyen pél­dául a Két sárga láng című vers, amely a szub­jek­tív látás (Scho­pen­ha­u­er­hez köt­hető vö. Crary 1999, 91.; Scho­pen­ha­uer 1870) tapasz­ta­la­tát fogal­mazza meg: „Este, ha lám­pám lecsa­var­tam / s lehu­nyom fáradt sze­me­met, / két sárga láng még ott remeg / múló emlé­kül az agyam­ban.” A mes­ter­sé­ges fény múló emléke, mint az elme ter­méke, egy­fajta hamis lát­vány, Goe­the Szín­tanát (Goe­the 1983) is idézi, vala­mint ismert kísér­le­teit, melye­ket a camera obs­cu­rá­val vég­zett. Ott az ere­de­ti­leg fényt áten­gedő nyí­lás bepe­csé­te­lése nyo­mán szin­tén olyan lát­vány kelet­ke­zik, amely már a szem­hez tar­to­zik, és amely­nek lét­re­jöt­té­vel külső és imma­nens össze­ke­ve­re­dik, a szem­lélő és a szem­lélt egy­másba ér. A vers további tapasz­ta­la­tok­kal is szol­gál az ész­le­lés metó­du­sára vonat­ko­zóan. A ter­mé­szet ész­le­lése csak lát­szó­la­gos pil­la­nat­nyi­sá­gok meg­kép­zé­sé­vel, az ész­le­let­nek a több­szintű foly­to­nos­ság­ból a gon­dol­ko­dás szá­mára tör­ténő kisza­kí­tá­sá­val, és min­den­kori meg­ké­sett­ség­ben mehet végbe: „[a nap­nak] a lát­ha­tár / fölött már csak a képe száll”. A per­ma­nen­cia rög­zí­té­sé­nek igé­nye, illetve ennek lehe­tet­len­sége jele­nik meg: „Valami tör­tént sza­ka­dat­lan / és csak most kezd mulni agyam­ban / az éjsza­ká­nyi pil­la­nat […]”. Az ész­lelt pil­la­nat­nyi­ság­ban a tar­ta­mok és a ter­mé­szet egé­sze sűrű­sö­dik, egy-egy moz­za­nat, ese­mény nem raj­zol­ható vagy írható körbe, az előző vers­szak ezt fejti ki: az elal­vás előtti vissza­szám­lá­lás ért­hető elmé­leti prob­lé­ma­fel­ve­tés­ként, amely­ben a „Mi az ut és ki mér?” kér­dése a moz­gás egy­idejű­ség­ben való érzé­kel­he­tet­len­sé­gét jelzi. A „Min­den egy­másba fér” kije­len­tés pedig azt jelzi, hogy min­den ész­lel­hető ese­mény további ese­mé­nyek­hez kap­cso­ló­dik, illetve más tör­té­né­sek része, a tör­té­né­sek meg­is­me­rése pedig csak a leg­ki­sebb ese­mény­hez való köze­lí­tés­ként fog­ható fel.

A Tao te King Szabó Lőrinc első olyan verse, amely jól érzé­kel­hetően fel­hasz­nálja a keleti filo­zó­fiák tanait, azon­ban a szö­veg nem az út és az egyén har­mó­ni­á­ját, a körül­mé­nye­ket egyen­sú­lyi hely­zet­ként elfo­gadó maga­tar­tást jele­níti meg, hanem épp ellen­kező­leg: az „Igaz Ut” elérése épp­úgy az én belső küz­delme, viták, állí­tá­sok, cáfo­la­tok, épít­ke­zé­sek, rom­bo­lá­sok függ­vé­nye, ahogy a koráb­ban idé­zett ver­sek­ben is műve­le­tek, viszo­nyu­lá­sok fel­té­tele az önazo­nos­ság. A keleti filo­zó­fia fel­hasz­ná­lá­sá­nak módja, az iden­ti­tásra vonat­kozó kér­dés­fel­ve­té­sek, vala­mint a dia­ló­gusra épülő vers­be­széd hang­sú­lyai a követ­kező, Külön­béke (1936) című kötet­ben jelentő­sen meg­vál­toz­nak, a tema­ti­kus kap­cso­ló­dási pon­tok elle­nére meg­vál­to­zott poé­ti­kai alap­el­vekről beszél­he­tünk. Mai iro­da­lo­mér­té­sünk­kel azon­ban a Tücsök­zene mel­lett mégis a Te meg a világot érzé­kel­jük a leg­je­lentő­sebb Szabó Lőrinc-kötetként.

Iro­da­lom

Szabó 1932 — Szabó 1932 — Szabó Lőrinc, Te meg a világ, Gyoma, Pant­heon Iro­dalmi Inté­zet Rt., Kner, 1932.

Sze­kun­der irodalom

Bálint 1932 — Bálint György (B. Gy.), c. n., Az Est, 1932. dec. 13.

Crary 1999 — Jonat­han Crary, A meg­fi­gyelő mód­sze­rei, ford. Lukács Ágnes, Bp., Osi­ris, 1999.

Cul­ler 2000 — Jonat­han Cul­ler, Aposzt­rophé, ford. Szé­les Cson­gor, Heli­kon, 2000/3., 376–377.

Goe­the 1932a — Az ifjú Goe­the. 1749–1776: Anto­ló­gia a költő ifjú­ko­rá­nak műve­iből, ford. Szabó Lőrinc, Turóczi-Trostler József, Gyoma, Kner, 1932.

Goe­the 1932b — A férfi Goe­the. 1777–1800: Anto­ló­gia a költő fér­fi­ko­rá­nak műve­iből, ford. Szabó Lőrinc, Turóczi-Trostler József, Gyoma, Kner, 1932.

Goe­the 1932c — Az öreg Goe­the. 1801–1832: Anto­ló­gia a költő öreg­ko­rá­nak műve­iből, ford. Szabó Lőrinc, Turóczi-Trostler József, Gyoma, Kner, 1932.

Goe­the 1983 — Johann Wolf­gang von Goe­the, Szín­tan, ford. Raj­nai László, Bp., Cor­vina, 1983.

Halász 1981 — Halász Gábor, Til­ta­kozó nem­ze­dék, Bp., Mag­vető, 1981.

Illyés 1964 — Illyés Gyula, Szabó Lőrinc vagy: boncoljuk-e magun­kat ele­ve­nen? = Illyés Gyula, Ingyen lakoma, 2, Bp., Szép­iro­dalmi, 1964., 190–238.

Kab­debóKul­csár Szabó 1992 — „de nem felel­nek, úgy felel­nek”: A magyar líra a húszas-harmincas évek for­du­ló­ján, szerk. Kab­debó Lóránt, Kul­csár Szabó Ernő, Pécs, JPTE – Janus Pan­no­nius Egye­temi Kiadó, 1992.

Kab­debó 1974 — Kab­debó Lóránt, Útke­re­sés és külön­béke, Bp., Szép­iro­dalmi, 1974.

Kab­debó 1997 — Kab­debó Lóránt, A dia­lo­gi­kus poé­ti­kai para­digma filo­zó­fiai meg­ala­po­zott­sága =Tanul­má­nyok Szabó Lőrincről, szerk. Kab­debó Lóránt, Meny­hért Anna, Bp., Anony­mus, 1997, 188–212.

Kab­debó 2001 — Kab­debó Lóránt, Szabó Lőrinc pálya­képe, Bp., Osi­ris, 2001.

Kab­debó Lóránt, „A magyar köl­té­szet az én nyel­ve­men beszél”, Bp., Argu­men­tum, 1996.

Kar­dos 1931 — Kar­dos László, Omár Kháj­jám magya­rul: Szabó Lőrinc for­dí­tása, Nyu­gat, 1931/3.

Kháj­jám 1920 — Omár Kháj­jám, Rubá­iját, ford. Szabó Lőrinc, Bp., Tál­tos, 1920.

Kháj­jám 1930 — Omar Khaj­jám, Rubá­íját, ford. Szabó Lőrinc, Gyoma, Kner, 1930.

Kner 1969 — A könyv mes­tere: Kner Imre leve­le­zése, szerk. Szántó Tibor, Bp., Magyar Heli­kon, 1969.

Kulcsár-Szabó 2010 — Kulcsár-Szabó Zol­tán, Tükör­szín­já­téka agyad­nak, Bp., Ráció, 2010.

Márai 2002 — Márai Sán­dor, Írók, költők, iro­da­lom, Bp., Heli­kon, 2002, 80–84. (itt: 82–83.) Folyó­irat­ban: Újság, 1933. márc. 3.

Max Stir­ner, Der Ein­zige und sein Eigen­tum, Leip­zig, Phi­lipp Rec­lam, é.n.

Móricz 1959 — Móricz Zsig­mond, Iro­da­lom­ról, művé­szetről, 2, Bp., Szép­iro­dalmi, 1959, 299–301.

Németh 1931 — Németh László, Szabó Lőrinc, Nyu­gat, 1931/16.

Palkó 1997 — Palkó Gábor, Szem­pont­vál­to­zá­sok a Szabó Lőrinc-recepcióban – avagy egy kötet viszon­tag­sá­gai 1932–1992 = Tanul­má­nyok Szabó Lőrincről, szerk. Kab­debó Lóránt, Meny­hért Anna, Bp., Anony­mus, 1997, 52–77.

Rába 1972 — Rába György, Szabó Lőrinc, Bp., Aka­dé­miai, 1972.

Scho­pen­ha­uer 1870 — Art­hur Scho­pen­ha­uer, Ueber das Sehn und die Far­ben, Leip­zig, F. A. Brod­haus, 1870.

Sőtér 1948 — Sőtér Ist­ván, Szabó Lőrinc = ., Négy nem­ze­dék: Élő magyar költők, Bp., Par­nasszus, 1948, 96–97.

Szabó 2008 — Szabó Lőrinc, Val­lo­má­sok: Nap­lók, beszél­ge­té­sek, leve­lek, Bp., Osi­ris, 2008.

Szabó 2013 — Szabó Lőrinc, Iro­dalmi tanul­má­nyok, előa­dá­sok, kri­ti­kák, Bp., Osi­ris, 2013.

Vil­lon 1931 — A sze­gény Vil­lon tíz bal­la­dája és A szép fegy­ver­ko­vácsné pana­sza, ford. Szabó Lőrinc, Bp., Biszt­rai Far­kas Ferencz, 1931.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>